Fair Play

Fair Play

Fair Play is het bevorderen van sportief gedrag op en rond de sportvelden. Het is in het belang van de voetbalsport en iedereen die daarbij betrokken is. 
Het gaat om het goede in sport te behouden en alles uit te bannen wat er niet thuis hoort.
Fair Play is erop gericht om gedrag wat niet op en rond de velden thuis hoort te voor-komen en zo nodig te bestrijden. s.v. AWC ondersteunt in alles op dit gebied de reglementen en regels van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

Wat betekent Fair Play?  Letterlijk betekent Fair Play:   ‘Eerlijk spel’ of ‘sportiviteit’.

Een uitgebreidere definitie is:

‘Het hanteren van een aantal afspraken en regels om de sport voor iedereen aantrekkelijk en plezierig te houden”

Fair Play gaat in bredere zin over meer algemene, sport overstijgende waarden en normen. Met name waarden als respect, sportiviteit en rechtvaardigheid zijn van belang voor de moraal van de sport. Worden deze waarden niet nagestreefd en niet nageleefd dan verliest de sport zijn essentie. 

Fair Play geldt niet alleen voor de sporters, maar zeker ook voor de mensen om de sport heen; de trainer, de coach, de ouders en de supporters. De omgeving waarin de (vooral jonge) sporters zich bevinden en hoe deze zich gedragen, is een belangrijke factor in het bevorderen van Fair Play en tolerantie. 

Belang van normen en waarden
In een groeiende vereniging is blijvende aandacht voor normen en waarden nodig. Dat geldt niet alleen voor de spelers en speelsters. Ook trainers, leiders, ouders, supporters en scheidsrechters dienen zich aan de Fair Play principes te houden. 

Deze principes zijn:
Respect is een heel belangrijke waarde. Respect voor je teamgenoten, de leiding, de organisatie, de toeschouwers en de tegenstanders. We laten de ander in zijn waarde en accepteren van elkaar de redelijke hebbelijkheden en on-hebbelijkheden. 

Sportiviteit is ook een belangrijke waarde. We voetballen om lekker sportief voor ons
plezier in een team bezig te zijn. Toch maken we allemaal wel eens een overtreding, soms
uit onkunde of per ongeluk, soms expres, soms licht, soms iets grover. Moedwillige, grove overtredingen passen niet bij s.v. AWC. Ga je een keer iets te ver, dan is er nog niets aan de hand. Vaak kan een simpel maar welgemeend excuus de zaak weer rechtzetten. Komt dit echter vaker voor, dan wordt er vanuit de Fair Play Commissie actie ondernomen.

Rechtvaardigheid is een belangrijke andere waarde. Regels horen bij sport. Van alle verenigingsleden wordt verwacht dat zij deze regels kennen en toepassen. Het hierin eerlijk en niet alleen op eigen winst uit zijn is essentieel.    

Daarbij is het gewenst dat alle leden van s.v. AWC de volgende gedragsregels onderschrijven, respecteren en uitdragen:
1. Iedereen is welkom bij s.v. AWC.
2. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
3. Wij behandelen elkaar, de scheidsrechter en de bezoekers met respect.
4. Wij laten de kinderen hun spel spelen.
5. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.
6. Wij vloeken, schelden en pesten niet.
7. Als er problemen zijn maken we er melding van.
8. Wij gaan zorgvuldig om met onze accomodatie en de materialen.
9. Wij discrimineren niet.
10. Wij zijn in gedrag een voorbeeld voor anderen, geweld is uit den boze. 

Taakstelling van de Fair Play Commissie

De belangrijkste taak van de Fair Play Commissie is het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt en waar de sport op correcte wijze wordt beoefend.

Wij onderscheiden een drietal hoofdtaken:
Aan de ene kant is er een preventieve taak, waarin de commissie zichtbaar is, zijn doelen helder uitdraagt en zorg draagt dat die doelen gedragen worden door de leden van de vereniging. Dit kan middels voorlichting bij aanmelding van nieuwe leden en tijdens start-informatie-avonden, zichtbare fair play borden, het opleiden van eigen jonge club- scheidsrechters, informeren via de website en overige mogelijkheden. Het belangrijkste is dat Fair Play zichtbaar is !

Daarnaast is er de repressieve taak ter voorkoming van herhaling. Hierbij adviseert de 
Fair Play Commissie het bestuur bij gedragsovertredingen en misdragingen. Hierin onderscheiden we wedstrijdgerichte en niet-wedstrijdgerichte gedragsovertredingen en misdragingen. In het document Sanctiebeleid SV AWC (bijlage1) worden mogelijke gedragsovertredingen en misdragingen uitgesplitst en toegelicht, met daaraan gekoppeld de bijbehorende mogelijke sanctie(s).

Natuurlijk is de Fair Play Commissie ook verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van procedures, gemaakte afspraken, het reglement en de bijlagen.

Samenstelling van de Fair Play Commissie
De Fair Play Commissie bestaat bij voorkeur uit 5 leden, waarvan 1 voorzitter. 

De leden zijn: Harrie Jansen, Vincent Rijntjes, Hanneke Bimmerman en Jos van Doorn
De leden zijn bij voorkeur een afvaardiging vanuit de jeugdcommissie, de seniorencommissie, de ouders, de kaderleden en de spelende leden. Verantwoording wordt  afgelegd aan jeugdcommissie of seniorencommissie.
De Fair Play Commissie is bevoegd om onderzoek te verrichten naar misdragingen. Men is dan ook verplicht om op verzoek voor deze Fair Play Commissie te verschijnen.

Overtreden gedragsregels

Het kan voorkomen dat spelers, ouders of andere mensen binnen de club zich niet houden aan onze Fair Play afspraken. Indien dat zo is dan verwachten wij dat leden elkaar hier op een respectvolle wijze over aanspreken. 
Als dit niet wordt geaccepteerd of als andere leden hiervan last ondervinden dan verzoeken we u dit te melden bij de Fair Play Commissie. Dit kan door het invullen van het meldingsformulier “Sportiviteit en Respect” AWC Wijchen

De Fair Play Commissie zal deze melding dan alsvolgt behandelen:
– Meldingsformulier inboeken.
– Starten onderzoek door Fair Play Commissie.
– Besluit en advies omtrent sanctie geven richting Jeugd-Commissie, Senioren-Commissie en Bestuur.
– Bestuur legt sanctie op. (schriftelijk)
– Uitvoering / ingang sanctie.
– Administratief dossier opbouwen en verwerken sanctie.

*Vanuit de Fair Play Commissie zal altijd met betrokkenen worden gesproken. Indien de Fair Play Commissie van mening is dat er sprake is van een schending van Fair Play, dan zullen met de beklaagde afspraken worden gemaakt om het gedrag te veranderen en hoe het lid eventuele compensatie aan de club zal leveren bv. uitvoeren taakstraf conform het sanctiebeleid.

**Ook op bezoek bij andere verenigingen of over verenigingen die bij ons op bezoek komen kunnen meldingen worden gedaan of worden ontvangen over misdragingen en gedragsovertredingen. In het Sportiviteitsconvenant van het Overleg Orgaan Maas en Waal (OOMW) hebben verenigingen hier al eerder afspraken over gemaakt. De Fair Play Commissie zal deze meldingen dan ook op dezelfde wijze als boven vermeld afhandelen.
NB: In alle gevallen waarin dit Fair Play Reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Deze beslissingen kunnen aanpassingen van het reglement tot gevolg hebben.
De evaluatie van dit document vindt jaarlijks plaats in de maand mei.