Technische commissie

Start indelings- en selectieproces met Dotcompsort

De afgelopen maand is het indelings- en selectieproces bij de jeugd gestart. Dit jaar gaan we voor het eerst gebruik maken van Dotcomport (DCS) een professioneel spelervolgsysteem dat we onlangs hebben aangeschaft. Naast een spelervolgsysteem bied DCS ook de mogelijkheid om via de bibliotheek trainingsvormen binnen de club aan te bieden. We willen deze module die nu heel algemeen is opgezet anders inrichten zodat het beter bij de manier van werken bij AWC past.
Dit moet een belangrijk hulpmiddel worden binnen de s.v. A.W.C. Technisol Voetbalacademie. Inmiddels hebben 60-70% van alle jeugdspelers een beoordeling van hun leider in DCS. Patrick Straten (projectleider DCS bij AWC) en Tim Giesbers gaan in gesprek met het kader dat nog geen beoordeling van hun spelers hebben ingeleverd. Uiteindelijk moeten we 100% dekking hebben omdat we alle speler/sters zo goed mogelijk willen indelen in de teams voor het nieuwe seizoen.
Een van de belangrijkste speerpunten van het nieuwe voetbalplan3.0 van sv A.W.C. Wijchen is de aanstelling van een manager voetbal. Inmiddels is sv A.W.C. Wijchen in een vergaand stadium om Frans Paymans voor deze funktie aan te stellen (zie hiervoor)

De manager voetbal bij sv A.W.C. Wijchen moet de noodzakelijke verandering van team naar clubcultuur bewerkstelligen. Daarnaast verwacht AWC dat Frans binnen de nieuw op te starten sv A.W.C. Voetbal Academie2.0 het voetbalkader beter gaat maken want coaches maken spelers beter, spelers maken teams beter en uiteindelijk wordt daardoor de club beter.

Verder krijgt de nieuwe voetbalorganisatie meer vorm. Na de boven- en middenbouw begint ook de onderbouw gestalte te krijgen. Sven van Beers wordt E-selectietrainer en coordinator onderbouw. Mark Pennings gaat de F-selectie coachen. Bij de mini’s geeft Roy Kerstens het stokje over aan Jeroen Pots.
Remko Bicentini wordt naast zijn verantwoordelijkheden voor de seniorenselectie ook ambassaduer en coach van onze vrouwen. Pierre van Kolk gaat hem assisteren.
Kelly van Stippent gaat Tommy Kroes assisteren met fysiotherapie en hersteltrainingen.
Bjorn Arts wordt de 2e keeperstrainer voor de jeugd naast Jurgen Jasper die volgend jaar ook doorgaat bij AWC.
Ook een aantal assistent- of 2e teams trainers zijn inmiddels bekend. Zo gaat Frank Graveth de A2 doen. Gelukkig blijft Frank ook and en spandiensten verrichten binnen de TC. Jan Straten (nu E1) gaat Bjorn van de Groes assisteren bij de A1. Sjoerd Visser blijft Erik van Eldijk assisteren bij de B1. Net zoals Sven Bax trouw blijft aan de D-selectie met Vincent Koolen. Patrice de Haan is druk bezig met de 1ste jaar E-pupillen en zal daar ook een team (E3 of E4) gaan coachen. Roy Kerstens nu coordinator mini’s stroomd door met zijn zoon richting 1ste jaar F-pupillen.
Piet Hubers gaat na zijn inspanningen voor het voetbalplan zich nu focussen om Voetbal Fitness binnen de nieuwe Voetbal Academie vorm te geven en van de grond te krijgen.
Dinsdag 7 juni as is er een grote sponsoravond waar Wim Kieft en Evert ten Napel zullen optreden en waar Guus van Schijndel en Piet Hubers met medewerking van vele AWC’ers de nieuwe ambitie van de club zullen presenteren.
 
Al met al genoeg dynamiek maar we zijn er nog lang niet. Enkele belangrijke posities zijn nog niet ingevuld en er is nog een berg werk om dit seizoen af te sluiten, de nieuwe teams te kunnen presenteren voor de vakantie begint en alle noodzakelijke voorbereidingen binnen de nieuwe voetbalorganisatie op tijd klaar te hebben.
 
De belangrijkste vacatures die nog open staan zijn de navolgende:
·        Trainer/coach AWC Vrouwen1: naast Remko en Pierre zoeken we nog een trainer voor de vrijdag en de coaching op zondag
·        Kader AWC Vrouwen1. We zoeken opvolgers voor Ton Stinissen, Henk van den Hul en Lisette Bosch
·        Selectietrainer E3: beste 1e jaars E (meerendeel huidige F1)
·        Assistenttrainers voor AWC1, 2 en 3
·        Technisch coordinatoren voor midden- en onderbouw (opvolgers voor Frank Graveth en Guus van Schijndel).
 
Mocht je/U geinterresseerd zijn in een van de bovengenoemde funkties neem dan contact op met Guus van Schijndel (06-53182561) of via voetbalzaken@awcwijchen.nl.  

 

 

Voortgang sv A.W.C. Voetbalplan3.0
 
Kader
De contracten van de trainers van de senioren selectie en jeugdteams A t/m D waren begin van het jaar al verlengd. Nieuw is dat Sven van Beers trainer van de E1 selectie wordt. Hij combineert dit met de funktie coördinator onderbouw hetgeen wil zegen dat Sven naast de E-pupillen ook verantwoordeklijk wordt voor de F-pupillen  en mini’s. We zoeken nog trainers voor de F1 en E3.
Jan Straten nu E1 trainer wordt assistent van Bjorn van de Groes bij de A1. Sjoerd Visser, nu trainer van E2 wordt assistent trainer van Erik van Eldijk bij de B1. We zijn nog op zoek naar diverse assistent trainers bij de senioren (1, 2 en 3) en middenbouw (C en D).
 
Manager Voetbal
We zijn in een ver gevorderd stadium met een goede kandidaat voor de belangrijke funktie van Manager Voetbal die er moet voor gaan zorgen dat de noodzakelijke cultuurverandering van team- naar clubcultuur gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn de Manager Voetbal binnen de sv A.W.C. Voetbal Academie trainers/coaches van alle teams gaan adviseren en monitoren.
 
sv A.W.C Voetbal Academie2.0
Ed Smits wordt de voorzitter van de werkgroep sv A.W.C. Voetbal Academie2.0. Hij zal een team gaan vormen die ervoor gaat zorgen dat met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe Voetbal Academie2.0 weer van start kan gaan. Op 7 Juni organiseerd de AWC business club een grote sponsoravond om de financieen bij elkaar te krijgen om dit belangrijke initiatief te kunnen realiseren. Wim Kieft, Evert ten Napel en Ron Bons zijn de ‘publiekstrekkers’ die ervoor moeten zorgen dat het een succesvolle avond gaat worden.
 
Keepers
Keepers hebben de laatste jaren binnen AWC te weining aandacht gekregen. Daarom hebben we gezocht naar een 2e keeperstrainer die naast Jurgen Jasper de jeugdkeepers gaat trainen. Met Bjorn Arts hebben we een ambitieuze keeperstrainer gevonden die staat te popellen om te gaan beginnen. Daarnaast wordt er op Hemelsvaartsdag 5 Mei een keepersdag georganiseerd waar inmiddels als meer dan 25 keepers zich voor hebben aangemeld.
 
Fysio/hersteltraining
Zoals gemeld wordt Tommy Kroes, oud 1ste elftal speler van  AWC fysiotherapeut en hersteltrainer van AWC. Kelly van Stippent, nu verzorgster bij AWC DA1 gaat bij Tommy in de leer en zal als assistent ook worden ingezet om spelers te verzorgen en te begeleiden in hun herstel.
 
Zoals je zien hebben we de nodige progressie hebben geboekt de laatste maanden. Echter we zijn nog steeds op zoek naar meer mensen die ons gaan helpen de nieuwe ambitie zoals verwoord in het sv A.W.C Voetbalplan3.0 te realiseren. Er zijn nog vele vacatures niet ingevuld. Vooral die samenhangen met de sv A.W.C Voetbal Academie2.0 waarvoor geen trainersdiploma’s nodig zijn. Bent U geinterresseerd om het voetbalplan mede vorm te geven dan wel financieel te willen ondersteunen neem dan contact op met Guus van Schijndel (06-53182561) of via voetbalzaken@awcwijchen.nl.

 

20-04-2016:

Na enkele tekstuele aanpassingen treft U hier, als download-bestand, de finale versie aan van het Voetbalplan 3.0 van s.v. AWC.

Enkele onderwerpen uit het plan zijn al in gang gezet en de komende maanden zal er worden gewerkt aan de realisatie van de overige speerpunten.

We houden jullie regelmatig op de hoogte van de voortgang middels meldingen op sociale media, website en in de nieuwsbrief van s.v. AWC.

Voor vragen gelieve contact op te nemen met Guus van Schijndel via het mailadres: voetbalzaken@awcwijchen.nl

s.v. AWC Voetbalplan3.0 final April 2016.pdf


Samenvatting s.v. AWC Voetbalplan3.0

Het s.v. AWC Voetbalplan3.0 is een geïntegreerd plan waarin zowel  organisatie veranderingen als prestatiedoelstellingen voor 2020 zijn beschreven die de club weer nieuwe positieve energie moeten geven waardoor meer vrijwilligers en middelen kunnen worden gegenereerd om de missie van de club beter waar te kunnen maken. Hierdoor zal de kwaliteit van het produkt ‘voetbal’ structureel  op een hoger plan komen. De organisatorische veranderingen zijn beschreven aan de hand van primaire en secundaire voetbalprocessen.

Het primaire voetbalproces(1) gaat uit van de lijnen die door de vereniging lopen en direct betrekking hebben op het inhoudelijke en technische kant van het voetbalspel in zijn geheel. Hoe start een pupil bij AWC, hoe wordt hij stapsgewijs opgeleid binnen de s.v. AWC Voetbal Academie volgens de Groen Witte Weg zodat als hij bij de senioren komt weet wat er van hem wordt verlangd.
De Manager Voetbal is verantwoordelijk om het primaire voetbalproces (+ enkele secundaire voetbalprocessen zoals opleiding en scouting) inhoudelijk verenigingsbreed vorm te geven, te implementeren en te begeleiden in samenwerking met de TC en het Groen Witte Hart. De Manager Voetbal rapporteert aan de Technische Commissie (TC).
De TC en het Groen Witte Hart ondersteunen de manager voetbal en de TC zorgt voor de randvoorwaarden in organisatorische zin.

Het secundaire voetbalproces (2) is het geheel van overige, hoofdzakelijk organisatorische, werkzaamheden dat(eveneens direct) nodig is ter ondersteuning van het primaire proces. Te denken valt aan een stafafdeling en behelst onder andere wedstrijdzaken, opleidingen, toernooien, scouting (intern en extern) materiaalbeheer en medische zaken.

Verder zijn er diverse faciliterende (3) commissies binnen de vereniging actief die niet direct een relatie hebben met het voetbalspel, zoals evenementencommissie, sportparkbeheer, clubhuis, ledenadministratie etc. De beschrijving van deze faciliterende commissies is in dit plan niet meegenomen.

Het voorliggende plan geeft de richting aan hoe het primaire en secundaire voetbalproces georganiseerd dient te worden (de structuur). Cruciaal in deze, is de rol van het bestuurslid voetbalzaken, die naast het organisatorisch aspect ook verantwoordelijk is voor het beheer en verdeling van het budget binnen zijn portefeuille.
Het budgettair centraliseren is een ‘must” omdat de versplinterde budgetten en verantwoordelijkheden in de huidige organisatie nu onduidelijkheden en inefficiënte besluitvorming met zich meebrengen. Vanuit de functie bestuurslid voetbalzaken worden de aan hem gerelateerde commissies en staffunctionarissen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven. Een centrale organisatie voor het primaire en secundaire voetbalproces onder leiding van het bestuurslid voetbalzaken. Daar waar nodig wordt verwezen naar reeds door de vereniging vastgestelde documenten. In de appendix wordt verwezen naar verklarende teksten.

De verbeterde organisatie waarin voetbal centraal staat maakt het mogelijk om de ambitie, de kwaliteit van het produkt ‘voetbal’ binnen de club s.v. AWC, structureel op een hoger plan te krijgen.

Speerpunten in dit s.v. AWC Voetbalplan3.0 zijn:

De omslag van teamcultuur naar clubcultuur bewerkstelligen met daarin een cruciale rol voor een aan te stellen manager “voetbal”.
Geformuleerde prestatiedoelen tot 2020 voor elke leeftijdsgroep
Senioren selecties samenstellen met zelf opgeleide spelers en met heldere criteria voor externe spelers.
Verbeteren van de kwaliteit van de coaches, zij maken immers de spelers beter die vervolgens het team beter maken waardoor ook de club beter wordt.
Aanstellen van specialistische trainers (o.a. herstelcoaches)
Nieuwe aanpak van de Voetbal Academie met gebruik van innovatieve digitale middelen (meten van data, zoals afstand, snelheid, hartslag etc)
Ruime aandacht en uitbreiding van het meisjes- en damesvoetbal.
Streven naar het KNVB certificaat “lokale jeugdopleiding”.

 


Technische Zaken

De Technische Commissie (TC)
De TC bewaakt de technische- en organisatorische zaken van de vereniging. Ook de medische verzorging, opleidingen en de scouting behoren tot hun verantwoordelijkheid. In het Voetbal Technisch Beleidsplan (VTBP) wordt uiteengezet wat de visie en de doel- stellingen van de vereniging zijn en hoe we deze willen bereiken. Jaarlijks wordt het plan geüpdatet. De voorzitter van de TC is de rechtstreekse spreekbuis van en naar het Bestuur van de vereniging en onderhoudt contacten met de voorzitters van de andere commissies binnen de vereniging. De leden zijn:

Bestuurslid voetbalzaken (vacant, voorzitter)

De coördinator senioren selecties (Mark Toonen)
De seniorenselectie coördinator onderhoudt vanuit de TC contacten met de trainers, spelers, leiders en verzorger(s) van de seniorenselecties (1-2-3). Betreffende voetbaltechnische- en tactische zaken. Indelingen, trainingen, kader behoren tot zijn/ haar taken. Hij/ zij bewaakt de gemaakte werkafspraken.

De seniorencoördinator niet selectie teams (vacant)
De seniorencoördinator niet selectieteams onderhoudt, vanuit de seniorencommissie (SC) contacten met de vrijwillige trainers, leiders en verzorgers van de lagere seniorenteams betreffende voetbal- technische zaken. De indeling van de teams, de trainingen, nieuwe kaderleden, indeling nieuwe spelers behoren tot zijn/ haar taken i.o.m. de Technische Commissie. Hij/ zij bewaakt de gemaakte werkafspraken.

Coördinator vrouwen- /meidenvoetbal (Ton Stinissen)
De coördinator vrouwen- /meidenvoetbal onderhoudt, vanuit de TC contacten met de trainers, leiders en verzorgers van de vrouwen- en meidenteams betreffende voetbal technische zaken. De indeling van de teams, de trainingen, nieuwe kaderleden, indeling nieuwe speelsters behoren tot zijn/ haar taken i.o.m. de senioren- en jeugdcommissie. Hij/ zij bewaakt de gemaakte werkafspraken.

De juniorencoördinator (Frank Graveth)
De juniorencoördinator onderhoudt, vanuit de TC contacten met de trainers, leiders en verzorgers van de Junioren teams (A-B-C) betreffende voetbal technische zaken. De indeling van de teams, de trainingen, nieuwe kaderleden, indeling nieuwe spelers behoren tot zijn/ haar taken i.o.m. de jeugdcommissie. Hij/ zij bewaakt de gemaakte werkafspraken.

De pupillencoördinator (Guus van Schijndel)
De pupillencoördinator onderhoudt, vanuit de TC contacten met de trainers en (hoofd)leiders van de pupillen teams (D-E-F-mini’s) betreffende voetbaltechnische zaken. De indeling van de teams, de trainingen, nieuwe kaderleden, indeling nieuwe spelers behoren tot zijn/ haar taken i.o.m. de jeugdcommissie. Hij/ zij bewaakt de gemaakte afspraken. In het geval dat er een vacature ontstaat, nemen de (hoofd)leiders van deze leeftijdsgroep, voor zover mogelijk, de taken over.

Technische coördinatoren
A- en B-junioren: Frank Graveth
C- en D-junioren: Vincent Koolen
E- en F-pupillen: Björn van de Groes

De coördinator opleidingen en scouting (vacant)
Deze coördinator is verantwoordelijk voor de activiteiten rond opleidingen en scouting. De specifieke taken zijn terug te vinden in het “leidersprotocol s.v. AWC” (leidraad voor de leider).

Voetbalacademie AWC
De voetbalacademie is in het seizoen 2008-2009 in het leven geroepen om het niveau van alle spelers en kaderleden te verbeteren. In het voor- en najaar worden voor alle jeugdleden, gratis, 6 extra trainingen verzorgd onder leiding van ‘eigen’ trainers. Via de contactpersoon worden regelmatig contacten onderhouden met de TC en worden de doelstellingen/uitgangspunten (VTBP) geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Trainingen

  • De maandag en de woensdag zijn in principe de jeugdavonden. Op de andere dagen wordt er ook tot ongeveer 20.15 uur door verschillende (jeugdteams) getraind.
  • De planning van de trainingstijden wordt aan het begin van het nieuwe seizoen gepubliceerd op de site. Zijn er daarna afwijkingen dan brengen de leiders de spelers op de hoogte. Bij voorstellen tot wijziging moet er altijd contact opgenomen worden met de voorzitter van TC, die de contacten heeft met de trainers / terreinmeesters (via de coördinator sportpark). Bij een incidentele wijziging is een mededeling voldoende, indien dat tijdig bij de terreinmeester wordt gemeld. Bij afgelastingen van competitiewedstrijden is er een mogelijkheid tot training ná aanmelding bij de terreinmeester. De dinsdag en donderdag zijn voornamelijk gereserveerd voor de senioren. De vrijdag avond wordt ook gebruikt door selecties.
  • Trainingen vinden, in principe, plaats op de velden 4, 5, gedeeltelijk veld 3 en de keepershoek of incidenteel op een ander veld, indien daar toestemming is van de coördinator sportpark/ terreinmeester.
  • Materialen dienen direct ná de training teruggebracht te worden bij de terreinmeester en de doeltjes teruggezet op een daarvoor ingerichte opbergplaats. Voor zoekgeraakte ballen wordt het team verantwoordelijk gesteld en wordt een bedrag in rekening gebracht.
  • Taken voor de leiders voor, ná de trainingen staan vermeld in het “leidersprotocol s.v. AWC” (leidraad voor de leider).
Wedstrijden
Vanuit de commissie jeugd en senioren (wedstrijdsecretarissen) worden alle gegevens, benodigd voor de wedstrijden, aangeleverd. De wedstrijdsecretarissen onderhouden de contacten met de KNVB, stellen wedstrijdschema’s op, stellen scheidsrechters aan, regelen oefenwedstrijden (i.o.m de coördinatoren) zijn verantwoordelijk voor de kleedkamerindeling (i.o.m. de terreinmeester/ coördinator sportpark). Voor toernooien wordt jaarlijks een groep vrijwilligers aangezocht om deze mede te regelen.

Spelers
Zie regeling: “Voetbal Technisch Beleidsplan” (VTBP). Volgens de richtlijnen in dit plan worden spelers/ speelsters (door) geschoven/ ingedeeld bij een team. Bij een tekort aan spelers/ speelsters voor een wedstrijd of bij doorstroming (ná de winterstop) wordt er gehandeld volgens de genoemde richtlijnen. Voor talenvolle spelers/ speelsters bestaat er een aparte regeling: zie regeling talentvolle spelers s.v. AWC. Om de overgang van A –spelers naar de senioren zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden extra bijeenkomsten georganiseerd. Voor spelers van selectieteams zijn aan het einde van het seizoen selectiebijeenkomsten om de opstart van het nieuwe seizoen te maken. Voor de pupillen worden door het seizoen heen momenten ingelast om de spelers te ‘beoordelen’. Dit gebeurt door, in principe gekwalificeerde trainers of personen die daarvoor aangesteld worden. Incidenteel kunnen er selectie- indelingswedstrijden worden georganiseerd. Zonder overleg met/ toestemming van de coördinator junioren mogen geen jeugdspelers bij seniorenteams ingezet worden.
 
Afgelastingen
In het “leidersprotocol s.v. AWC” staat vermeld hoe om te gaan in het geval van mogelijke afgelastingen. Daarnaast kan men bij afgelastingen van wedstrijden in het weekend zich aanmelden voor een training bij de coördinator sportpark/ terreinmeester.
 
Vervoer
Zie: “Vervoersregeling s.v. AWC”.