Onderscheidingen

Jubilarissen:

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft Frans Derks bij 3 kaderleden een onderscheiding kunnen opspelden. Eerst bij Hanita Aalbers. 

Hanita is iemand die je, als ze met haar taak bezig is, zeer nadrukkelijk hoort.

Hanita is namelijk omroepster, hoofzakelijk bij de jeugd ( B1). Maar ook bij onze A1, en het tweede en eerste, daar zie je ze regelmatig invallen als omroepster. Voor haar trouwe dienst en inzet ontving ze de zilveren AWC speld. Willy Janssen:

Zowel in de zaal als op het veld actief geweest als spelend lid, vervolgens ook al meer als 25 jaar kaderlid. Een trouw supporter van ons eerste elftal, maar als kaderlid kennen we Willy het beste als terreinmeester, en vroeger meestal met zijn trouwe viervoeter hier aanwezig. Willy is het sinds het begin dit seizoen rustiger aan gaan doen, maar wat hem echter nog niet loslaat is het repareren van ballen. Willy is daar wellicht de enige in Nederland. Uniek in Wijchen en omstreken in ieder geval. Geleerd van onze legendarische Gradus Lucassen. Voor alle inzet en betrokkenheid reikte Frans hem hiervoor de gouden AWC-speld uit.

 Fred Thannhauser:

Fred, had al eerder in aanmerking moeten komen voor deze onderscheiding omdat hij al langer dan 25 jaar actief kaderlid is. Het is echter nu bijzonder om met het oog op de nieuwe bestuursstructuur hem te mogen huldigen. Fred zal na deze huldiging gewoon doorgaan met zijn werk voor AWC en zal in de nieuwe structuur de taak van secretaris op zich gaan nemen.
Begonnen als vader van zijn zoons als jeugdleider, al snel lid van de jeugdcommissie met als taak later jeugdvoorzitter, en lid van het algemeen bestuur. Vervolgens de technische kant op, ook daar als laatste de taak van voorzitter T.C.  Daar is hij 3 jaar geleden mee gestopt, om daarna vanuit het bestuur de taak van communicatie op zich te nemen. Ook al jaren clubscheidsrechter, en een trouwe metgezel met Frans naar uitwedstrijden van ons eerste elftal.
Een bestuurder die altijd klaar staat voor de club en niets is hem te veel. Ook voor Fred de gouden AWC-speld.

 
ONDERSCHEIDINGENCOMMISSIE


Adviescommissie:
Samenstelling:
twee bestuursleden, waarvan in ieder geval de secretaris
een lid, geen bestuurslid, welke door het bestuur wordt aangezocht
De adviescommissie toetst de voordracht aan de criteria, en brengt binnen een termijn van twee maanden, een onderbouwd schriftelijk advies uit aan het bestuur.
De besluitvorming geschiedt :
Ereleden: door een voorstel vanuit het bestuur aan de AL-vergadering
Leden van verdienste: door het bestuur

Doel:
Benoeming tot erelid of lid van verdienste heeft als doelstelling:
- Het tonen van waardering voor aan s.v.A.W.C. bewezen diensten van het lid
- Een extra aanmoediging voor nieuwe leden tot het verrichten van extra activiteiten

Erelid:
Voor benoeming tot erelid kunnen enkel in aanmerking komen huidige leden die ten minste 40 jaar onafgebroken lid van s.v.A.W.C. zijn, waarvan hij/zij tenminste 25 jaar zich belangeloos heeft ingezet als kaderlid voor de vereniging .
In zijn/haar actieve periode moet hij/zij naast een voorbeeldfunctie, ook een buitengewoon verdienstelijke bijdrage aan de vereniging hebben verricht.

Lid van verdienste:
In aanmerking hiervoor kunnen komen:
Huidige kaderleden alsmede voormalige kaderleden die naast een voorbeeldfunctie een buitengewoon verdienstelijke bijdrage aan de vereniging hebben verricht.
Niet kaderleden, maar wel lid van de vereniging,die een uitzonderlijke bijdrage ten behoeve van de vereniging hebben verricht.
Niet leden die op vrijwillige basis een uitzonderlijke bijdrage ten behoeve van de vereniging verricht.

Voordracht en toetsing:
Erelid:
Kandidaat moet tenminste 40 jaar onafgebroken lid zijn van s.v.A.W.C.
Kandidaat moet zich langdurig en belangeloos voor s.v.A.W.C. hebben ingezet. Onder langdurig wordt verstaan minstens 25 jaren.
Kandidaat moet zich steeds positief hebben opgesteld ten aanzien van s.v.A.W.C.
Kandidaat moet een buitengewone verdienstelijke bijdrage hebben geleverd.
In bijzondere gevallen kan van deze regel worden afgeweken.

Het bestuur dient een voordracht in, die unaniem wordt ondersteund, bij de adviescommissie met een volledige omschrijving en motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat.
Tenminste 10 (tien) leden kunnen ook een ondertekend en onderbouwd verzoek hiervoor indienen bij de commissie.

Lid van verdienste:
Kandidaat moet lid zijn van s.v.A.W.C.
Kandidaat moet tenminste 25 jaar een kaderfunctie vervullen bij s.v.A.W.C..
In bijzondere gevallen en bij een uitzonderlijke prestatie kan van deze regel worden afgeweken.
Het bestuur, of minimaal drie leden dienen een schriftelijk voordracht in bij de adviescommissie met een omschrijving en motivering ten aanzien van de kandidaat en van het kandideren.

Toekenning
Erelid:
Het besluit tot toekenning wordt genomen in de Algemene Ledenvergadering waarbij een meerderheid van 75% van de aanwezigen stemmen noodzakelijk is.
Lid van verdienste:
Het besluit tot toekenning wordt genomen door het bestuur waarbij een gewone meerderheid van stemmen noodzakelijk is.

Privileges
Ereleden:
- een oorkonde waarop de verdienste staan beschreven
- een gouden draagspeld (indien zij deze nog niet in hun bezit mochten hebben)
- vrijstelling van contributiebetaling
- vermelding op de website + clubblad
- uitnodiging voor officiële gelegenheden

Lid van verdienste:
- een zilveren resp. gouden draagspeld (indien zij deze nog niet in hun bezit mochten hebben)
- vermelding op de website + clubblad
- bij een latere toekenning eventueel tot erelid, vervalt automatisch het lidmaatschap van
verdienste.

Beëindiging

Erelid: door overlijden
indien op enigerlei wijze door woord of fysiek geweld aanzienlijke schade aan de vereniging wordt toegebracht.
Dit ter beoordeling aan de AL-vergadering.

Lid van verdienste : door overlijden
indien op enigerlei wijze naar het oordeel van het bestuur aanzienlijke schade aan de vereniging wordt toegebracht.

Andere onderscheidingen
KNVB-Onderscheiding: deze vorm een externe onderscheiding lijkt vooralsnog beter om dit via het bestuur en het algemeen secretariaat te laten verlopen.
Jubilea: 12 ½ jarig resp. 25 jarig jubileum vooralsnog bij het bestuur.
Medewerker van het jaar: bij het bestuur.
Spelend lid 40 jaar: vooralsnog bij oude regeling laten.
Kaderlid 40 jaar:toetsing door commissie voor een onderscheiding